Bioremediacja odpadu 17 05 03*

bioremediacja odpadu

Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK w ramach świadczonych przez siebie usług proponuje przeprowadzanie rekultywacji terenów zdegradowanych metalami ciężkimi i substancjami ropopochodnymi. Świadczona usługa wykonywana jest w sposób kompleksowy poprzez zbadanie stanu zanieczyszczenia gruntu, wskazanie metody rekultywacji, opracowanie dokumentacji, uzyskanie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i wykonanie usługi rekultywacji.

Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK współpracuje z akredytowanymi laboratoriami.

W ramach usługi rekultywacji wykonujemy:

  • Pobranie próbek gruntu przez wykwalifikowany personel
  • Wykonanie badań w akredytowanym laboratorium
  • Sporządzenie wniosków o uzgodnienie warunków prowadzenia działań naprawczych
  • Uzyskanie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  • Wykonanie rekultywacji gruntu metodą ex situ polegającą na wydobyciu, transporcie i odzysku lub unieszkodliwieniu zanieczyszczonego gruntu specjalnie przygotowanych stanowiskach do rekultywacji
  • Prowadzenie prac ziemnych i wymianę gruntów
  • Rekultywację wyrobisk
  • Odzysk poprzez bioremediację lub unieszkodliwienie odpadów o kodzie 17 05 03* (gleba zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi)