EKO terminy

 • do 31 stycznia
 1. Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za II półrocze
 • do końca lutego
 1. Roczne sprawozdanie do KOBIZE
 2. Opłata roczna dla wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny
 3. Opłata roczna dla wprowadzających baterie i akumulatory
 • do 15-go marca
 1. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
 2. Sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu
 3. Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu
 4. Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu
 5. Wykaz zakładów przetwarzania, z którymi prowadzącymi zawarł umowę
 6. Sprawozdanie zawierające odrębnie dla poszczególnych grup sprzętu informację o wysokości należnej opłaty produktowej
 7. Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu
 8. Sprawozdanie o masie przyjętego przez zakład przetwarzania sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, oraz o rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku i prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów
 9. Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu
 10. Sprawozdanie roczne o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów
 11. Wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi ma zawartą umowę
 12. Sprawozdanie roczne o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne
 13. Sprawozdanie roczne o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne
 14. Sprawozdanie roczne o wysokości należnej opłaty produktowej
 15. Sprawozdanie roczne o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej
 16. Sprawozdanie roczne o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę
 17. Sprawozdanie roczne o wysokości należnej opłaty za brak sieci
 18. Sprawozdanie roczne o pojazdach wycofanych z eksploatacji
 19. Informacja dotycząca zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych, określonej w wyniku przeprowadzenia próby strzępienia wraz ze zbiorczym zestawieniem danych
 • do 31-go marca
 1. Sprawozdanie roczne o masie wprowadzonych na rynek opakowań i produktów, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz o należnej opłacie produktowej
 2. Sprawozdanie roczne o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku, oraz o przestrzeganiu ograniczeń wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy
 3. Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat
 • do 31-go lipca
 1. Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze
 2. Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu
 3. Sprawozdanie o ilości i masie zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 4. Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu
 5. Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie
 6. Sprawozdanie o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu