Wysokoenergetyczne paliwo alternatywne

Numer projektu RPMA.03.01.02-14-c354/19logo fundacje europejskie mazowsze unia europejska

Głównym celem projektu jest wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności Agencji Ochrony Środowiska EKOPARK P. Stanger i wspólnicy spółka jawna (dalej EKOPARK) poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu (innowacja produktowa), dzięki realizacji usługi doradczej o charakterze prorozwojowym przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu. W wyniku proponowanego projektu zostaną opracowane oryginalne i innowacyjne rozwiązania produktowe w postaci wysokoenergetycznego paliwa alternatywnego wyprodukowanego z odpadów (wyłącznie innych niż niebezpieczne) . Zrealizowana w ramach projektu usługa doradcza będzie miała na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej spółki EKOPARK zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Firma będąca do tej pory usługodawcą w zakresie gospodarowania odpadami opracuje i wprowadzi na rynek innowacyjny produkt – wysokoenergetyczne paliwo alternatywne o doskonałych parametrach, wytworzone na bazie odpadów . Usługa doradcza będzie miała charakter zarówno doradczy jak i ekspercki zakończony opracowaniem dokumentu (ekspertyzy lub analizy) w zakresie zagadnień związanych z wdrożeniem nowego produktu dzięki wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu rozwoju, poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób o odpowiednich kompetencjach. Planowana przez EKOPARK innowacja produktowa, będzie polegać na wykorzystaniu posiadanych strumieni odpadów jako surowca. EKOPARK planuje odzysk odpadów przemysłowych, których nie można poddać recyklingowi materiałowemu przy produkcji paliw alternatywnych (w celu energetycznego wykorzystania w piecach cementowych lub elektrociepłowniach) wykorzystując koncepcję technologiczną opracowaną w ramach usługi IOB, która będzie zrealizowana w ramach niniejszego projektu. Jest to strategiczny cel rozwojowy, dywersyfikujący działalność spółki.

 

  • wartość projektu 180 195,00
  • wkład Funduszy Europejskich 109 875,00 zł

Podpisanie umowy - RPO Mazowieckie

Uprzejmie informujemy, że firma Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK w dniu 14 października 2019 roku podpisała umowę nr RPMA.03.01.02-14-c354/19-00 o dofinansowaniu Projektu:

,, Wysokoenergetyczne paliwo energetyczne”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III ,,Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” działania 3.1 ,,Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”

Pozdrawiamy,

EKOPARK

Rozdrabniacz jednowałowy

Witamy,

Miło nam poinformować , że w ramach projektu: „Opracowanie technologii odzysku metali szlachetnych i metali ziem rzadkich z elementów węglanowych ogniw paliwowych” dot. konkursu nr 3/1.2/2017/POIR „INNOWACYJNY RECYKLING” organizowanego przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju—Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” współfinansowanego przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do firmy EKOPARK został dostarczony rozdrabniacz VECOPLAN VAZ 1100 XL K.

Jest to rozdrabniacz jednowałowy z dociskiem, o długości wirnika wynoszącym 1075 mm z 48 ostrzami rozdrabniającymi. Moc napędowa rozdrabniacza to 37 kW.

 

Już wkrótce planowany jest rozruch rozdrabniacza.

Pozdrawiamy,

EKOPARK

rozdrabniacz jednowałkowy
rozdrabniacz jednowałkowy

Umowa z NCBiR

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o podpisaniu umowy na realizacje Projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi
priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020 pt:
” Opracowanie technologii odzysku metali szlachetnych i metali ziem
rzadkich do produkcji elementów węglanowych ogniw paliwowych”

cele projektu i planowane efekty:

Celem projektu jest udoskonalenie procesu recyklingu metali szlachetnych
i metali ziem rzadkich oraz niklu za pomocą
megnetyczno-elektrostatycznej separacji, co ma na celu poprawę
parametrów łańcucha procesów przeróbki odpadów przemysłowych, głównie
poprzez uzyskanie bardziej wartościowych produktów dedykowanych do
zastosowania w węglanowych ogniwach paliwowych.

całkowita wartość projektu: 1 191 321.00 PLN
wartość dofinansowania:    926 645.40 PLN