Zgodnie z Konstytucją RP jedną z podstawowych funkcji państwa jest zapewnienie ochrony środowiska poprzez wprowadzenie zasady zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój to połączenie działań gospodarczych, społecznych i politycznych w taki sposób aby zachować równowagę przyrodniczą i  trwałość procesów przyrodniczych, zapewniając podstawowe potrzeby społeczności, obywateli i przyszłych pokoleń.

Konstytucja pozwala na wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu ze środowiska oraz zobowiązuje władze publiczne do ochrony środowiska, prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne oraz wspierania działań obywatelskich na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska; daje każdemu prawo do informacji o stanie środowiska; oraz zobowiązuje każdego do dbałości o stan środowiska oraz ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane przez siebie szkody.

Szczegółowe regulacje w powyższym zakresie określają ustawy i akty wykonawcze do ustaw, uwzględniające wymagania dyrektyw Unii Europejskich i międzynarodowych konwencji. Poniżej przedstawiamy podstawowe przepisy prawne dotyczące gospodarki odpadami.

Ustawy

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia26 sierpnia 2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo ochrony środowiska Dz. U. 2013, poz. 1232 1
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  Dz. U. 2013, poz. 21  2
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 2013, poz. 1399   3
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz.U. 2013, poz. 888   4
Ustawa z dnia 11 maja 2001r.  o obowiązkach w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej  Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 639  5
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach Dz. U. 2009, Nr 79, poz. 666   6
Ustawa z dnia 29 lipca 2009r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz. U. 2009, Nr 180, poz. 1495   7
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227, z późn.zm.  8
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów  Dz. U. 2007 nr 124, poz. 859  9


Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. 2014, poz. 1923   1
Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów  Dz. U. 2014, poz. 1973  2
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie wzorów dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling  Dz. U. 2006, Nr 247, poz. 1816 3
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania z olejami odpadowymi  Dz. U. 2004, Nr 192, poz. 1968 4
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi  Dz. U. 2010,  Nr 139, poz. 940  5
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi  Dz. U. 2010,  Nr 198, poz. 1318  6
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacza odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku Dz. U. 2008 nr 235 poz. 1614   7
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych  Dz. U. Nr 249, poz. 1674  8
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat  Dz. U.  2014, poz. 274  9
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko + zmiana rozporządzenia z 2013r. Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397 10
Rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów Dz. U. 2014, poz. 1974 11


Wszystkie wyżej wymienione ustawy oraz rozporządzenia do pobrania na naszej stronie .

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością zakładki EKO porady. We wspomnianym dziale znajdziecie Państwo wiele ważnych, przydatnych, ciekawych informacji i porad oraz  EKO terminarz dotyczący terminów składania wszelkich sprawozdań.   

www.ekopark.info.pl

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia. Polityka prywatności.
Akceptuję pliki coookies na tej stronie. OK, rozumiem.