Terminy sprawozdań w 2023 roku

2023 01 23 Terminy sprawozdań 1

Ukończenie projektu badawczo rozwojowego

wiadomosc 1

Terminy sprawozdań w 2022 roku

Sprawozdania do wrzucenia na strony

Terminy sprawozdań w 2021 roku

Przypominamy o zbliżających się terminach sprawozdań:

 

- Sprawozdanie dotyczące opłaty za korzystanie ze środowiska - termin złożenia sprawozdania do 31 marca,

- Raport KOBIZE - termin złożenia raportu 28 luty,

- Zbiorcze zestawienie o gospodarowaniu odpadami - termin złożenia sprawozdania 15 marca poprzez bazę BDO,

- Sprawozdanie o gospodarowaniu opakowaniami - termin złożenia sprawozdania 15 marca poprzez bazę BDO.

 

W przypadku zainteresowania wykonaniem sprawozdań dla Państwa zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Przypominamy o zbliżających się terminach sprawozdań:

- Sprawozdanie dotyczące opłaty za korzystanie ze środowiska - termin złożenia sprawozdania do 31 marca,

- Raport KOBIZE - termin złożenia raportu 28 luty,

- Zbiorcze zestawienie o gospodarowaniu odpadami - termin złożenia sprawozdania 15 marca poprzez bazę BDO,

- Sprawozdanie o gospodarowaniu opakowaniami - termin złożenia sprawozdania 15 marca poprzez bazę BDO.

W przypadku zainteresowania wykonaniem sprawozdań dla Państwa zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Nowe wytyczne w sprawie magazynowania odpadów

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że z dniem 01.01.2021 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów wytwórcy odpadów mają obowiązek etykietowania odpadów niebezpiecznych.

Podstawa prawna:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001742/O/D20201742.pdf

 

W związku z powyższym informujemy, że obowiązek oznakowania odpadów spoczywa na wytwórcy odpadów.
Poniżej link do generatora etykiet na odpady niebezpieczne:
https://etykiety-odpadowe.pl/

Nowe terminy sprawozdawczości

Zgodnie z opublikowaną w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875).

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Ustawa zmienia terminy składania następujących sprawozdań:

 • rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r.  - przesunięcie do 31 października 2020 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r. (art. 26),
 • sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019 - przesunięcie do 31 sierpnia 2020 r. (art. 7),
 • rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów itd.) za rok 2019 - przesunięcie do 11 września 2020 r. (art. 26)

źródło: https://odpady-help.pl/aktualnosci/wznowienie-postepowan-administracyjnych-i-inne-zmiany-w-gospodarce-odpadami

Ogromny pożar nielegalnego składowiska w Nowinach

Gigantyczny pożar w Nowinach pod Kielcach. Paliło się składowisko niebezpiecznych odpadów. To najprawdopodobniej podpalenie.

Na działce przy ulicy Perłowej w Nowinach zmagazynowano blisko 30 tysięcy litrów chemikaliów. Strażacy już wielokrotnie zabezpieczali wycieki z nieszczelnych i stojących w większości pod gołym niebem pojemników.

Źródło: https://kielce.tvp.pl/47638583/pozar-skladowiska-niebezpiecznych-odpadow-w-sitkowcenowinach-alarm-chemiczny-dla-trzech-gmin

Terminy sprawozdań za rok 2019

W wyniku zmian wprowadzonych w ustawodawstwie terminy poszczególnych sprawozdań związanych z branżą odpadową zostały zmienione w związku z czym zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi terminami składania sprawozdań przedstawionymi poniżej.

Terminy sprawozdań odpadowych za rok 2019

Interpretacja przepisów dotyczących aktualizacji pozwoleń na gospodarowanie odpadami

W wyniku wielu niejasności oraz wątpliwości przedsiębiorców Ministerstwo Klimatu postanowiło zinterpretować przepis art. 14 ust. 4 oraz art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - dotyczący dostosowywania pozwoleń na zbieranie, przetwarzanie i gospodarowanie odpadami.

Najważniejsza informacja dotyczy przypadków złożenia niepełnego wniosku o aktualizację:

,,Za złożenie wniosku o zmianę decyzji wymienionych w art. 14 ust. 1 lub w art. 10 ustawy nowelizującej spełniającego wymagania określone w art. 14 ust. 1 i 2 tej ustawy, należy uznać również złożenie wniosku, zawierającego braki formalne, które po wezwaniu przez organ właściwy zostaną uzupełnione w wyznaczonym przez ten organ, realnym do dotrzymania terminie. Dotyczy to więc takiego przypadku, gdy wniosek zawierający braki formalne został złożony przed upływem terminu określonego w art. 14 ust. 1 ustawy nowelizującej, 1 Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm. 2 Dz. U. poz.1592 oraz z 2019 r. poz. 1579. a uzupełnienie braków formalnych pozwalających na uznanie, że wniosek spełnia wymagania określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej nastąpi już po terminie określonym w art. 14 ust. 1 tej ustawy, tj. po dniu 5 marca 2020 r. W takim przypadku decyzja w zakresie gospodarowania odpadami nie wygasa po upływie 5 marca 2020 r., jeżeli wniosek zawierający braki formalne zostanie uzupełniony zgodnie z art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego

Wcześniej według interpretacji ustawy za złożenie niepełnego wniosku groziło cofnięcie decyzji co skutkowało brakiem możliwości prowadzenia biznesu odpadowego na 10 lat.

Poniżej link do pełnej treści interpretacji prawnej Ministerstwa Klimatu:

https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/prawo/Objasnienia_prawne_dotyczace_wniosku_spelniajacego_wymagania.pdf

Ministerstwo Klimatu rozważa wydłużenie terminu dostosowania pozwoleń

W dniu 4 lutego 2020 r. odbyła się debata w Senackiej Komisji Środowiska związana z problemami gospodarki odpadami. Dla wielu przedsiębiorców: prowadzących stacje demontażu, zbieranie czy przetwarzanie odpadów, ważną informacją jest to, że rozważane jest przez Ministerstwo Klimatu przesunięcie terminu złożenia wniosku o zmianę decyzji lub inne rozwiązanie umożliwiające uzupełnienie brakujących dokumentów w późniejszym terminie – po 5 marca br.

Ponadto z wstępnych informacji wynika, że od 16 lutego wejdą zmiany związane z elektronicznym system BDO, które wyeliminują niektóre błędy i poprawią jakość działania tego systemu

Źródło: https://fors.pl/debata-o-odpadach-w-senacie/

Przesunięcie elektronicznej ewidencji odpadów

Okres przejściowy BDO do 30 czerwca 2020 r. !!!

w Dzienniku Ustaw z dnia 30.01.2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 23.01.2020 r. (Dz.U.2020, poz. 150) o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta weszła w życie już następnego dnia tj. 31.01.2020 r.

Ustawa ta powoduje przesunięcie obowiązku składania sprawozdań m.in. sprawozdań komunalnych na termin 30.06.2020 r. a nie jak dotychczas do 31.01.2020 r.

Ponadto wprowadzone zostały nowe wzory kart przekazania odpadów i ewidencji w przypadku prowadzenia ewidencji w formie papierowej.

Wzory kart są również przygotowane na wypadek awarii systemu teleinformatycznego.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2020/150/1

źródło : https://odpady-help.pl/aktualnosci/ustawa-opublikowana-w-dzienniku-ustaw

Instrukcja obsługi BDO

UWAGA UWAGA !!!

W związku z obowiązkiem wystawiania elektronicznych kart przekazania odpadów oraz prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów od dnia 01.01.2020 r. Zachęcamy wszystkich serdecznie do zapoznania się z obsługą rejestru BDO zgodnie z filmem w linku poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=qKbUIL-kLRE&feature=youtu.be

Ponadto przypominamy wszystkim wytwórcom odpadów, że brak wpisu do rejestru BDO powoduje, że z dniem 1 stycznia 2020 roku takie podmioty nie będą w stanie oddawać odpadów do żadnej firmy!!!

Firmy, które nie są wpisane do BDO, a wytwarzają odpady powinny w trybie natychmiastowym dokonać rejestracji w BDO zgodnie z wnioskami znajdującymi się pod adresem :

https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/

Podpisanie umowy - RPO Mazowieckie

Uprzejmie informujemy, że firma Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK w dniu 14 października 2019 roku podpisała umowę nr RPMA.03.01.02-14-c354/19-00 o dofinansowaniu Projektu:

,, Wysokoenergetyczne paliwo energetyczne”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III ,,Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” działania 3.1 ,,Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”

Pozdrawiamy,

EKOPARK

Projekt ,, Wysokoenergetyczne paliwo alternatywne"

Uprzejmie informujemy, że firma Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK otrzymała dofinansowanie z Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację przedmiotowego projektu w ramach Priorytetu III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działania 3.1 ,,Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu.

Nr projektu RPMA.03.01.02-14-c354/19, pt. ,, Wysokoenergetyczne paliwo alternatywne”

Projekt podczas oceny formalnej i merytorycznej otrzymał maksymalną ilość punktów 18 na 18 możliwych.

 

2019 07 17 RPO Mazowieckie 1 na stron

Pozdrawiamy,

EKOPARK

Terminy sprawozdań środowiskowych

Witamy,

jak co roku przypominamy o terminach zbliżających się sprawozdań i obowiązkach raportowania wynikających z przepisów ochrony środowiska:

           do 28 lutego:

 • Należy wnieść opłatę roczną za rejestr BDO.
 • Złożyć raport do KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) za 2018 rok.

  do 15 marca:

 • Złożyć do marszałka województwa roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi - dotyczy m.in. przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach.
 • Złożyć do GIOŚ sprawozdanie w zakresie gospodarowania sprzętem elektrycznym i
  elektronicznym oraz zużytym sprzętem - dotyczy m.in. przedsiębiorców wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 • Złożyć marszałkowi województwa sprawozdania z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach – dotyczy mi.in. wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory.
 • Złożyć marszałkowi województwa zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za poprzedni rok kalendarzowy - dotyczy wytwórców, zbierających i przetwarzających odpady.


          do 31 marca:

 • Złożenie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska do właściwego urzędu marszałkowskiego;

Wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przypominamy o obowiązku terminowego składania wyżej wymienionych sprawozdań.

Masz problem z prawidłowym wypełnieniem sprawozdania i realizacją obowiązku raportowania?

Firma Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów świadczy usługę wypełnienia obowiązków sprawozdawczych.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakładce: http://www.ekopark.info.pl/oferta/usluga-srodowiskowa-audyt-doradztwo

Audit ISO

Miło nam poinformować, że w styczniu firma EKOPARK pomyślnie przeszła kolejny audit ISO po
recertyfikacji norm: ISO PN-EN ISO 9001 :2015 oraz PN-EN ISO 14001: 2015

Audit potwierdza wysokie standardy obsługi klienta, znajomości bieżących przepisów środowiskowych oraz obiegu dokumentu w firmie.

W wyniku auditu wyróżniono cechy godne podkreślenia takie jak:

- zrównoważona polityka rozwoju firmy, ukierunkowana na podnoszenie jakości i ochrony środowiska oraz utrzymanie pozycji na rynku oraz poszerzania udziału w rynku. - efektywny i skuteczny sposób monitorowania procesów realizacji usług

- jakość oraz profesjonalizm w przypadku świadczonych usług

Podczas auditu zostały również potencjalne kierunki doskonalenia, które są przez nasza firmę sukcesywnie wprowadzane w celu podniesienia kwalifikacji oraz jakości obsługi klienta.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą ofertą.

Pozdrawiamy,

Nowa decyzja

Miło nam poinformować, że w sierpniu 2018 r. firma EKOPARK pomyślnie przeszła procedurę otrzymania zezwolenia z zakresu przetwarzania odpadów w kodzie 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą ofertą.

Pozdrawiamy,

Upłynął termin rejestracji w bazie danych o odpadach

Dziś upływa termin rejestracji w bazie danych o odpadach. Czy oznacza to, że podmioty, które nie zarejestrowały się dotąd w BDO od jutra przestają działać legalnie?

Do 24 lipca firmy z obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów muszą zarejestrować się w bazie danych o odpadach (BDO). Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć u marszałka województwa. Za niewykonanie obowiązku ustawowego grożą kary finansowe.

– Działania naszego ministerstwa są ukierunkowane na poprawę efektywności w zakresie egzekwowania przepisów zarówno przez organy kontrolne, jak i te, które wydają decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami – mówił jeszcze we wrześniu 2017 r. minister Sławomir Mazurek. Dziesięć miesięcy później w bazie znajduje się mniej niż 20 proc. podmiotów zaangażowanych w gospodarkę odpadami

Firmy bez wpisu do BDO działają nielegalnie

A co z tymi, które nie dokonały jeszcze rejestracji? Czy kończący się okres przejściowy oznacza dla nich utratę praw do prowadzenia legalnej działalności?

Zgodnie z nowymi przepisami – tak. Rzecznik prasowy ministerstwa Aleksander Brzózka powiedział Dziennikowi Gazecie Prawnej, że firmy nieujęte w BDO nie będą mogły legalnie prowadzić działalności gospodarczej. Powiedział również, że nie oznacza to, że te podmioty nie mogą składać wniosków pomimo upływu terminu.

Urzędy marszałkowskie cały czas czekają na wnioski przedsiębiorców. Wskazują jednocześnie, że czasochłonna biurokracja to wynik ułomnych narzędzi informatycznych dostarczonych przez resort środowiska. Urzędnicy podkreślają, że wiele danych do systemu muszą wprowadzać przepisując ręcznie nawet kilkaset kodów, jak ma to miejsce choćby w przypadku wniosków firm transportujących odpady.

Źródło: https://portalkomunalny.pl/bdo-rejestracja-termin-377927/

Przypominamy, że w przypadku wątpliwości lub problemów z rejestracją w BDO firma EKOPARK świadczy usługi z zakresu doradztwa środowiskowego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z naszych usług :

http://www.ekopark.info.pl/oferta/usluga-srodowiskowa-audyt-doradztwo

Sprawozdanie w zakresie sprzętu elektycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018

W związku z dużą ilością zapytań dotyczących sprawozdania ze zbierania zużytego sprzętu za pierwsze półrocze 2018 informujemy, że zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. (z późniejszymi zmianami ) o odpadach artykuł 237e sprawozdanie za rok 2018 musi zostać złożone do 15 marca 2019 roku, a adresatem sprawozdania jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ)

Art. 237e. 1. Podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane na podstawie tych przepisów do sporządzania sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu, sporządzają je za rok 2018 zgodnie z art. 73, art. 74 i art. 75 i składają je do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie do dnia 15 marca 2019 r. 2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy sprawozdań, o których mowa w ust. 1, za rok 2018, mając na uwadze potrzebę ujednolicenia zakresu danych przekazywanych przez przedsiębiorców oraz ułatwienia przekazywania danych do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wzory formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu są obecnie projektowane. Gdy zostaną tylko wdrożone będą dostępne dla Państwa na naszych stronach:

www.ekopark.info.pl

www.bioremediacja.pl

www.radynaodpady.info

www.odpadnieproblem.pl

Przetwarzanie danych osobowych

W kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), w trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

 

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK P. Stanger i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Okulickiego 4, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000067097, NIP 1230884670.
   2. Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK P. Stanger i Wspólnicy Spółka Jawna w celu należytej ochrony danych osobowych powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   3. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub zlecenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, obsługi reklamacji).
   4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowane w tym celu.
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia lub wygaśnięcia umowy
lub zlecenia, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych lub ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, jeśli tak zgoda została wyrażona.
   6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub zlecenia. Będą to:
a) upoważnieni pracownicy Administratora;
b) podmioty zależne od Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK P. Stanger i Wspólnicy Spółka Jawna, dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora;
c) dostawcy usług logistycznych, informatycznych, księgowych, prawnych, kurierskich i pocztowych, hostingu;
d) podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, inne podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Wszystkie podmioty zewnętrzne, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa danych i wypełnienia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

   7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy lub zlecenia.

Rozporządzenie dotyczące formularza rejestrowego BDO

Informujemy, że 17 kwietnia pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie wzorów formularza rejestrowego. Projekt ma za zadanie dostosować formularz rejestracyjny do BDO, m.in. aby mogli się zarejestrować również wytwórcy odpadów. Dodano m.in. dział XII. 

 

cid F50842D356BA4018BA428FBD1C946192PaweKomputer

 

Projekt rozporządzenia do pobrania: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310506/katalog/12502173#12502173

 

Wszystkie firmy zainteresowane pomocą w przeprowadzeniu rejestracji zapraszamy do kontaktu.

Numer rejestrowy w BDO - EKOPARK

Informujemy , że Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK P.Stanger i Wspólnicy Sp. J. uzyskała numer rejestrowy i przeprowadziła aktywację konta BDO.

 

Aktualny numer rejestrowy EKOPARK dostępny jest w zakładce: Dokumenty

Rejestr BDO

Od 24 stycznia 2018 r., funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Rejestr gromadzi informację o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności podmioty wpisywane są do rejestru z urzędu, lub na wniosek składany do marszałka województwa właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, są obowiązane do jego złożenia w terminie do 24.07.2018 r.

Na stronie internetowej rejestru pod adresem www.bdo.mos.gov.pl znajdują się formularze wniosków (m.in. rejestracyjnego) dostępne w formie edytowalnego dokumentu .doc.

Przedsiębiorcy zobowiązaniu dokonać wpisu do rejestru na wniosek:

 1. z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty,
 • prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 • organizacji odzysku,
 • dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

      2. z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

 • wprowadzających pojazdy,
 • prowadzących punkty zbierania pojazdów,
 • prowadzących stacje demontażu,
 • prowadzących strzępiarki;

      3. z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 • wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
 • zbierających zużyty sprzęt,
 • prowadzących zakład przetwarzania,
 • organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
 • prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

      4. z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach:

 • wprowadzających baterie lub akumulatory,
 • prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • podmiotów pośredniczących;

      5. z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

 • posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
 • transportujących odpady
 • sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
 • prowadzących zakłady recyklingu statków,
 • wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów (zostaną wpisani z urzędu);

      6. z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:

 • będących organizacjami odzysku opakowań,
 • dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
  • – odpadów opakowaniowych,
  • – produktów w opakowaniach,
 • eksportujących:
  • – odpady opakowaniowe,
  • – opakowania,
  • – produkty w opakowaniach,
 • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 • wprowadzających opakowania,
 • wprowadzających produkty w opakowaniach.

 

 

Wesołych Świąt

Wesołych Świąt od EKOPARK mail

Umowa z NCBiR

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK P.Stanger i Wspólnicy Sp. J. podpisała umowę o dofinansowanie projektu ,,Opracowanie technologii odzysku metali szlachetnych i metali ziem rzadkich do produkcji elementów węglanowych ogniw paliwowych” w ramach Działania 1.2. ,,Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa została zawarta w dniu 20.12.2017 roku pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Agencją Ochrony Środowiska EKOPARK P. Stanger i Wspólnicy Sp. J.

 

NR Umowy: POIR.01.02.00-00-0086/17-00

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 1 191 321,00 zł

Wesołych Świąt

Drodzy Państwo,

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia wszystkim Partnerom, Współpracownikom oraz Klientom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia a także wielu sukcesów w nadchodzącym Nowym 2018 Roku.

Niech los pomaga Państwu zrealizować wszystkie plany, spełnić nawet te najskrytsze marzenia, aby podejmowane wyzwania dawały szczęście , zadowolenie i satysfakcję.

 

Pracownicy EKOPARK,

 

BN 2017 Ekopark mail

Nowa strona - bioremediacja.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzania naszej nowej strony produktowej:

www.bioremediacja.pl

Strona www.bioremediacja.pl zawiera informację dotyczące remediacji gruntów zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi oraz ustawodawstwa z tego zakresu.

Uzyskają tam Państwo informację dotycząca możliwości współpracy w zakresie :  wykonania badań, sprawozdań, prowadzenia prac ziemnych, wymiany gruntów, wykonanie remediacji gruntu metodą ex situ polegającą na wydobyciu, transporcie i odzysku lub unieszkodliwieniu zanieczyszczonego gruntu oraz inne.

Gorąco zachęcamy do odwiedzania naszej nowej strony oraz kontaktu w celu nawiązania współpracy.

Pozdrawiamy,

Nowa decyzja

Miło nam poinformować, że w listopadzie 2017 r. firma EKOPARK uzyskała nową decyzję zezwalająca na przetwarzanie odpadów w kodach 17 05 03* oraz 17 05 05*.

 

Decyzja dostępna jest do pobrania w zakładce Dokumenty

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w szczególności firmy zajmujące się pracami ziemnymi, wyburzeniami oraz developerów do zapoznania się z naszą ofertą.

Zapytanie Ofertowe

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się o datację w ramach:

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R składamy zapytanie na wykonanie usługi badawczej tj. badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych dla projektu pod roboczym tytułem „Opracowanie technologii odzysku metali szlachetnych i metali ziem rzadkich z elementów węglanowych ogniw paliwowych”, planowanego do realizacji przez Zmawiającego w ramach konkursu nr 3/1.2/2017/POIR „INNOWACYJNY RECYKLING” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zapytanie ofertowe

Audit ISO: PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005

Miło nam poinformować, że w listopadzie firma EKOPARK pomyślnie przeszła kolejny audyt ISO potwierdzający wysokie standardy obsługi klienta, znajomości bieżących przepisów środowiskowych oraz obiegu dokumentu w firmie.

W wyniku audytu wyróżniono cechy godne podkreślenia takie jak:

 

– duże zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania

 

– efektywny i skuteczny sposób monitorowania procesów realizacji usług

 

– zrównoważona polityka rozwoju firmy, ukierunkowana na podnoszenie jakości i ochrony środowiska oraz utrzymanie pozycji na rynku oraz poszerzania udziału w rynku.

 

Podczas audytu zostały wskazane również potencjalne kierunki doskonalenia, które są przez naszą firmę sukcesywnie wprowadzane w celu podniesienia kwalifikacji oraz jakości obsługi klienta.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą ofertą.

Rozszerzenie decyzji dotyczącej zbierania odpadów

Miło nam poinformować, że z końcem października zakończone zostało postępowanie administracyjne mające na celu rozszerzenie posiadanej przez nas decyzji. Rozszerzenie dotyczy zbierania odpadów złomowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nową decyzją w zakładce Dokumenty.

Nowa strona internetowa firmy Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK

Informujemy że w dniu 18.05.2015 roku Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK uruchomiła nową stronę www.ekopark.info.pl. Serwis zawiera wiele przydatnych informacji, dokumentów, plików do pobrania, interpretacji prawnych MOŚ i inne ciekawostki ekologiczne.

Uzyskanie certyfikatu

Informujemy że w dniu 4.02.2015 Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK uzyskała certyfikat nr: 1653/02/2015/ZSZ/C  potwierdzający wdrożenie i stosowanie norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005

Zbieranie odpadów

Miło nam poinformować, że Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK uzyskała nową decyzję Starosty Piaseczyńskiego zezwalającą na zbieranie odpadów na dotychczasowej lokalizacji.

Rozwój EKOPARK

Rośniemy w siłę. Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK otworzyła drugi oddział w Piasecznie. Starosta piaseczyński wydał decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów na nowej lokalizacji.

Ewidencja odpadów - nowe dokumenty

Informujemy, że od nowego roku zaczęły obowiązywać nowe dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji odpadów (m.in. karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów). W celu uzyskania szczegółów dotyczących wypełniania nowej dokumentacji prosimy o kontakt z naszym działem ochrony środowiska. Nowe rozporządzenie znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce USTAWY.

Nowy Katalog Odpadów

Informujemy, że od dziś zaczął obowiązywać nowy Katalog Odpadów. Nowe rozporządzenie można pobrać w zakładce USTAWY na naszej stronie internetowej.

Transport odpadów

Miło nam poinformować, że Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK uzyskała nową decyzję Starosty Piaseczyńskiego zezwalającą na transport odpadów.

Certyfikacja ISO

Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK podjęła decyzję o certyfikacji ISO9001 i ISO14001. Planujemy wdrożenie norm i uzyskanie certyfikatu w pierwszej połowie 2015 roku.

 

Wygrany przetarg

Wygrany przetarg na obsługę Miejskich Zakładów Autobusowych w zakresie odbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia. Polityka prywatności.
Akceptuję pliki coookies na tej stronie. OK, rozumiem.